گالری تصاویر

an image

برگزاری سه نشست کارشناسی جهت بررسی و بروز رسانی نقشه راه تامین مالی خارجی استان مازندران

مطالعه مطلب

an image

حضور رئیس محترم مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی در دوازدهمین نشست کارشناسی مرکز

مطالعه مطلب

an image

بازدید رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی از دو طرح سرمایه گذاری خارجی بندر امیر آباد

مطالعه مطلب

an image

رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی مازندران در راس هیئتی اقتصادی، تجاری عازم ولگاگراد روسیه شد

مطالعه مطلب

an image

طرح مشکل شرکت گلستان موج پیرامون اراضی مورد اجاره از مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی در دهمین نشست مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی مازندران

مطالعه مطلب

an image

نهمین نشست مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی مازندران با طرح مشکل شرکت نستله واترز ایرانیان برگزار شد

مطالعه مطلب

an image

طرح مشکلات شرکت های سرمایه گذاری خارجی نستله واترز ایرانیان، پارس گیپس و شرکت سرمایه پذیر قفس گستران کاسپین در نشست مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی به ریاست استاندار مازندران

مطالعه مطلب

قبلی بعدی