گالری تصاویر

an image

بررسی عملکرد دستگاه های اجرایی عضو مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی استان مازندران در راستای جلب و جذب سرمایه های بین المللی

مطالعه مطلب

an image

اعلام آمادگی سرمایه گذار فرانسوی برای مشارکت در پروژه سرمایه گذاری تولید کافئین

مطالعه مطلب

an image

راه اندازی سامانه تسهیل و رفع موانع تولید در استان

مطالعه مطلب

an image

برگزاری پنجمین نشست کارشناسی مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی استان

مطالعه مطلب

an image

بازبینی فرصتهای سرمایه گذاری بخش صنعت و معدن در ششمین نشست مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی

مطالعه مطلب

an image

طرح مشکل تامین مواد اولیه برای تولید بطریpet شرکت نستله واترز ایرانیان در نشست مرکز

مطالعه مطلب

an image

بررسی فرصتهای سرمایه گذاری علم و فناوری دراستان مازندران

مطالعه مطلب

قبلی بعدی