مازندران مرکز فرصت های شغلی ناب
اخذ سریع مجوز سرمايه گذاري خارجي با امکانات
برای همکاری های بین المللی

مازندران مرکز فرصت های شغلی ناب
اخذ سریع مجوز سرمايه گذاري خارجي با امکانات
برای همکاری های بین المللی

مازندران مرکز فرصت های شغلی ناب
اخذ سریع مجوز سرمايه گذاري خارجي با امکانات
برای همکاری های بین المللی

معرفی مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی

دولت جمهوری اسلامی ایران ضمن استقبال از سرمایه گذاری خارجی در ایران در همین راستا و به منظور حمايت ، تسهيل و تسريع در سرمايه گذاري در استانهاي كشور ، مركز خدمات سرمايه گذاري استان را بعنوان كانون مراجعه متقاضيان سرمايه گذاري خارجي در سطح استان و نماينده سازمان سرمايه گذاري خارجی  دائر نموده است .
این سازمان قبل از اخذ مجوز اطلاع رساني، ارایه مشورت هاي لازم به سرمايه گذاران، انجام هماهنگي و پشتيباني لازم در امور مربوط به اخذ مجوزهاي مورد نياز، انجام هماهنگي ها و پيگيري های لازم با واحدهاي اجرايي دستگاه هاي مرتبط با درخواست هاي سرمايه گذاري خارجي، پذيرش متقاضيان سرمايه گذاري در استان و پيگيري امور مربوط به سرمايه گذاري ها از طريق دستگاه های اجرايي ذي ربط را بر عهده دارد.