گالری تصاویر

an image

راه اندازی سامانه تسهیل و رفع موانع تولید در استان

مطالعه مطلب

an image

برگزاری پنجمین نشست کارشناسی مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی استان

مطالعه مطلب

an image

بازبینی فرصتهای سرمایه گذاری بخش صنعت و معدن در ششمین نشست مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی

مطالعه مطلب

an image

طرح مشکل تامین مواد اولیه برای تولید بطریpet شرکت نستله واترز ایرانیان در نشست مرکز

مطالعه مطلب

an image

بررسی فرصتهای سرمایه گذاری علم و فناوری دراستان مازندران

مطالعه مطلب

an image

انتصاب مدیركل امور اقتصادی و دارایی استان مازندران

مطالعه مطلب

an image

بررسی مشکلات سرمایه گذاران و متقاضیان سرمایه گذاری خارجی استان با حضور ریاست استاندار مازندران

مطالعه مطلب

قبلی بعدی