ماليات بر درآمد حقوق
تاریخ ایجاد خبر : 1400/8/25

ماده 82 : درآمدی كه شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی ) در قبال تسلیم نیروی كار خود بابت اشتغال در ایران برحسب مدت یا كار انجام یافته به طور نقدیاغیرنقد تحصیل می كند مشمول مالیات بردرآمد حقوق است .

     تبصره : درآمد حقوقی كه در مدت مأموریت خارج از كشور ( از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران یا اشخاص مقیم ایران ) از منابع ایرانی عاید شخص می شود مشمول مالیات بردرآمد حقوق می باشد .

 ماده 83 : درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق ( مقرری یا مزد , یا حقوق اصلی ) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع كسور و پس از كسر معافیت های مقرر در این قانون .

     تبصره : درآمد غیرنقدی مشمول مالیات حقوق به شرح زیر تقویم و محاسبه می شود :

الف : مسكن با اثاثیه معادل 25 درصد و بدون اثاثیه 20 درصد حقوق و مزایای نقدی ( به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده 91 این قانون ) در ماه پس از وضع وجوهی كه از این بابت از حقوق كارمند كسر می شود .

ب : اتومبیل اختصاصی با راننده معادل 10 درصد و بدون راننده معادل 5 درصد حقوق و مزایای مستمر نقدی ( به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده 91 این قانون ) در ماه پس از كسر وجوهی كه از این بابت از حقوق كارمند كسر می شود .

ج : سایر مزایای غیرنقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت كننده حقوق .

 ماده 84 : تا میزان یكصد وپنجاه برابر حداقل حقوق مبنای جدول حقوق موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت , مصوب 1370 ,درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق كلیه حقوق بگیران از جمله كارگران مشمول قانون كار , از یك یا چند منبع , از پرداخت مالیات معاف می شود .

 ماده 85 : نرخ مالیات بردرآمد حقوق در مورد كاركنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/1370 پس از كسر معافیت های مقرر در این قانون به نرخ مقطوع ده درصد (10% ) و در مورد سایر حقوق بگیران نیز پس از كسر معافیت های مقرر در این قانون تا مبلغ چهل و دو میلیون ( 42000000) ریال به نرخ ده درصد (10%) و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر در ماده (131) این قانون خواهد بود .

 ماده 86 : پرداخت كنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مكلف اند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده (85) این قانون محاسبه و كسر و ظرف سی روز ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت كنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه های بعد فقط تغییرات را صورت دهند .

     تبصره : پرداخت هایی كه از طرف غیر از پرداخت كنندگان مقرری مزد و حقوق اصلی به عمل می آید پرداخت كنندگان این قبیل وجوه مكلف اند هنگام هر پرداخت مالیات متعلق را بدون رعایت معافیت موضوع ماده (84) این قانون به نرخ های مقرر در ماده (85) این قانون محاسبه و كسر و ظرف 30 روز با صورتی حاوی نام و نشانی دریافت كنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت كنند .

ماده 87 : اضافه پرداختی بابت مالیات بردرآمد حقوق طبق مقررات این قانون مسترد خواهد شد مشروط بر این كه بعد از انقضای تیرماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست كتبی حقوق بگیر از اداره امورمالیاتی محل سكونت مورد مطالبه قرار گیرد . اداره امور مالیاتی مذكور موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم درخواست رسیدگی های لازم را معمول و درصورت احراز اضافه پرداختی و نداشتن بدهی قطعی دیگر درآن اداره امور مالیاتی نسبت به استرداد اضافه پرداختی از محل وصولی های جاری اقدام كند . در صورتی كه درخواست كننده بدهی قطعی مالیاتی داشته باشد اضافه پرداختی به حساب بدهی مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد .

 ماده 88 : در مواردی كه از اشخاص مقیم خارج كه در ایران شعبه یا نمایندگی ندارند حقوق دریافت شود دریافت كنندگان حقوق مكلف اند ظرف سی روز از تاریخ دریافت حقوق مالیات متعلق را طبق مقررات این فصل به اداره امور مالیاتی محل سكونت خود پرداخت و تا آخر تیرماه سال بعد اظهارنامه مالیاتی مربوط به حقوق دریافتی خود را به اداره امور مالیاتی مزبور تسلیم نمایند .

 ماده 89 : صدور پروانه خروج از كشور یا تمدید پروانه اقامت و یا اشتغال برای اتباع خارجه , به استثنای كسانی كه طبق مقررات این قانون از پرداخت مالیات معاف می باشند , موكول به ارائه مفاصا حساب مالیاتی یا تعهد كتبی كارفرمای اشخاص حقوقی ایرانی طرف قرارداد با كارفرمای اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی ثالث ایرانی است .

 ماده 90 : در مواردی كه پرداخت كنندگان حقوق , مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند یا كمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند , اداره امور مالیاتی محل اشتغال حقوق بگیر , یا در مورد مشمولان تبصره ماده (82) این قانون , اداره امور مالیاتی محل پرداخت كننده حقوق مكلف است مالیات متعلق را به انضمام جرایم موضوع این قانون محاسبه و از پرداخت كنندگان حقوق كه در حكم مودی می باشند به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر در ماده (157) این قانون مطالبه كند . حكم این ماده نسبت به مشمولان ماده (88) این قانون نیز جاری خواهد بود .

 ماده 91 : درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است :

1- روسا و اعضای مأموریت های سیاسی خارجی در ایران و رؤسا و اعضای هیأت های نمایندگی فوق العاده دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنین روسا و اعضای هیأت های نمایندگی سازمان ملل متحد و موسسات تخصصی آن در ایران نسبت به درآمد حقوق دریافتی از سازمان و موسسات مزبور در صورتی كه تابع دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند .

2- روسا و اعضای مأموریت های كنسولی خارجی در ایران و همچنین كارمندان موسسات فرهنگی دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دول متبوع خود به شرط معامله متقابل

3- كارشناسان خارجی كه با موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران از محل كمك های بلاعوض فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی دول خارجی و یا موسسات بین المللی به ایران اعزام می شوند نسبت به حقوق دریافتی آنان از دول متبوع یا موسسات بین المللی مذكور

4- كارمندان محلی سفارتخانه ها و كنسولگریها و نمایندگی های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت جمهوری اسلامی ایران در صورتی كه دارای تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند به شرط معامله متقابل

 5- حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده كه در موقع بازنشستگی یا از كارافتادگی به حقوق بگیر پرداخت می شود .

6- هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل .

7- مسكن واگذاری در محل كارگاه یا كارخانه جهت استفاده كارگران و خانه های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل كارگران یا كارخانه كه مورد استفاده كارگران قرار می گیرد .

8- وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن .

9- عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعا معادل یك دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) این قانون .

10- خانه های سازمانی كه با اجازه قانونی یا به موجب آیین نامه های خاص در اختیار مأموران كشوری گذارده می شود .

11- وجوهی كه كارفرما بابت هزینه معالجه كاركنان خود یا افراد تحت تكفل آنها مستقیما به وسیله حقوق بگیر به پزشك یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارك مثبته پرداخت كند .

12- مزایای غیرنقدی پرداختی به كاركنان حداكثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده (84) این قانون .

13- درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی , مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان .

 ماده 92 : پنجاه درصد (50% ) مالیات حقوق كاركنان شاغل در مناطق كمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور بخشوده می شود .

     تبصره : بدهی مالیات بردرآمد حقوق كادرنظامی و انتظامی تا تاریخ اجرای این قانون بخشوده می شود .