راه اندازی سامانه تسهیل و رفع موانع تولید در استان
تاریخ انتشار خبر: 1400/8/27

سامانه تسهیل و رفع موانع تولید در کلیه استانها به آدرس Tashil.stsm.ir جهت بررسی مشکلات سرمایه گذاران /متقاضیان و فعالان اقتصادی راه اندازی گردید.از این پس دستگاه های اجرایی موظف خواهند بود ازطریق سامانه Hamahang,stsm.ir به صورت روزانه به موارد ارجاعی رسیدگی خواهندنمود.