برگزاری پنجمین نشست کارشناسی مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی استان
تاریخ انتشار خبر: 1400/8/27

پنجمین نشست کارشناسی مرکز خدمات به استناد بند یک مصوبات اولین نشست مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی و پیرو هماهنگی انجام پذیرفته با معاون محترم سرمایه گذاری و برنامه ریزی اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری مازندران  صبح روزسه شنبه مورخ 1399/07/22 در محل مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی برگزار گرديد.

 یعصوبی رییس گروه سرمایه گذاری هدف از برگزاری این نشست را بازنگری فرصتهای سرمایه گذاری بخش گردشگری موجود در بانک اطلاعاتی فرصتهای استان بر اساس معیارها و شاخص های تعیین شده از جمله دارا بودن مطالعات امکان ستجی فنی و اقتصادی و... بیان کرد. 

در ادامه اخوان فرد کارشناس سرمایه گذاری ضمن ارایه گزارشی از آخرین وضعیت فرصت های سرمایه گذاری بخش گردشگری موجود در بانک اطلاعاتی فرصت های استان توضیحاتی مبسوطی را  پیرامون نحوه تکمیل اطلاعات فرصت ها بر اساس فرمهای مربوطه بیان نمود . سپس محمدی نماینده اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری  در خصوص نحوه بروز رسانی فرصت ها و اقداماتی که تاکنون انجام پذیرفته توضیحاتی را ارایه نمود.