نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی استان از طرح سرمایه گذاری خارجی شرکت رهگشا بهار تدبیر بازدید کرد
تاریخ انتشار خبر: 1401/2/26
سید اسماعیل هاشمی مدیر کل و نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی استان به همراه رئیس گروه سرمایه گذاری خارجی اداره کل از پروژه سرمایه گذاری خارجی شرکت رهگشا بهار تدبیر واقع در احمد چاله پی بابل بازدید کرد و به بررسی مشکلات شرکت پرداخت.