مجوز اقامت 5 ساله برای اتباع خارجی صادر شد؛ بهره‌مندی از دانش و تخصص متخصصان و کارآفرینان غیرایرانی
تاریخ انتشار خبر: 1401/7/2
بر اساس این مصوبه؛ استانداران می توانند افرادی که دارای شرایط نخبگی موضوع این بند تشخیص می‌دهند را برای بهره مندی از امتیازات شهروندی به وزارت کشور معرفی کنند این مصوبه به منظور استفاده از دانش و تخصص این افراد در کشور به تصویب رسیده است. با توجه به اینکه ایران سال ها است میزبان جمعیت زیادی از مهاجران کشورهای مختلف است؛ می تواند با کمک این برنامه‌ها؛ در کنار ارائه امتیازات ویژه به افراد متخصص و کارآفرین غیرایرانی از توان دانشی و تخصصی آنها هم برای توسعه علمی و فناورانه کشور بهره گیرد و میزبانی از جمعیت مهاجر را به یک فرصت خوب و ارزشمند تبدیل کند.