برگزاری نشست مركز خدمات سرمایه گذاری خارجی با حضور استاندار مازندران
تاریخ انتشار خبر:
نشست مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی مازندران با ریاست حسینی پور استاندار و رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی مازندران، و با حضور سیداسماعیل هاشمی، نماینده وزیر ومدیرکل اموراقتصادی ودارایی و نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی مازندران و مدیران دستگاههای اجرایی ذیربط ،به منظور بحث و تبادل نظر در خصوص موضوعات مرتبط با اطلس سرمایه‌گذاری، شناسایی و به روز رسانی فرصتهای سرمایه‌گذاری استان، و بررسی مشکلات مربوط به سرمایه‌ گذاری خارجی شرکتهای نستله واترز ایرانیان، دهکده پارک آبشار و رهگشا بهار تدبیر ،در سالن شماره یک استانداری برگزار شد.