برگزاری ششمین همایش فرصت های سرمایه گذاری استان مازندران با محوریت شهرستانهای قائمشهر، جویبار، سوادكوه، سوادكوه شمالی و سیمرغ
تاریخ انتشار خبر: 1401/11/13
200فرصت سرمایه‌گذاری با حجم سرمایه گذاری 2310.6میلیون یورو با هدف ایجاد اشتغال پایدار و رونق کسب و کار در شهرستانهای قائمشهر،جویبار،سوادکوه،سوادکوه شمالی و سیمرغ به فعالان اقتصادی معرفی شد.