بازدید دکتر محسن کوشش تبار، معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور و هیات همراه از غرفه نمایشگاهی معرفی فرصتها، توانمندیهای اقتصادی ،سرمایه گذاری و صادراتی استان مازندران
تاریخ انتشار خبر: 1402/2/18
در بازدید صورت پذیرفته سیداسماعیل هاشمی، نماینده وزیر و مدیرکل اموراقتصادی ودارایی مازندران در خصوص اقدامات انجام پذیرفته پیرامون افتتاح اطلس سرمایه‌گذاری توضیحاتی به ایشان ارائه داد.