حضور سیدمحمود حسینی‌پور، استاندار مازندران در غرفه نمایشگاهی معرفی فرصتها و توانمندیهای اقتصادی، سرمایه گذاری و صادراتی استان مازندران
تاریخ انتشار خبر: 1402/2/19
بازدید سیدمحمود حسینی‌پور، استاندار مازندران از نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی غیرنفتی با عنوان ایران‌اکسپو2023 و حضور در غرفه نمایشگاهی معرفی فرصتها و توانمندیهای اقتصادی، سرمایه گذاری و صادراتی استان مازندران