حضور سرمایه‌گذاران کشور چین جهت بررسی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه مختلف اقتصادی استان مازندران
تاریخ انتشار خبر: 1402/08/28 00:00:00
برگزاری نشست مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی استان مازندران با حضور سرمایه‌گذاران کشور چین جهت بررسی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه مختلف اقتصادی استان مازندران