دولت جمهوری اسلامی ایران ضمن استقبال از سرمایه گذاری خارجی در ایران در همین راستا و به منظور حمايت ، تسهيل و تسريع در سرمايه گذاري در استانهاي كشور ، مركز خدمات سرمايه گذاري استان را بعنوان كانون مراجعه متقاضيان سرمايه گذاري خارجي در سطح استان و نماينده سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران دائر نموده است .

خدمات قابل ارايه دراین مركز شامل:
الفقبل از اخذ مجوز سرمايه گذاري خارجي :
اطلاع رساني و ارايه مشورتهاي لازم به سرمايه گذاران ، انجام هماهنگي و پشتيباني لازم در امور مربوط به اخذ مجوزهاي مورد نياز ، انجام هماهنگيها و پيگيريهای لازم با واحدهاي اجرايي دستگاههاي مرتبط با درخواستهاي سرمايه گذاري خارجي ، پذيرش متقاضيان سرمايه گذاري در استان و پيگيري امور مربوط به سرمايه گذاريها از طريق دستگاههای اجرايي ذي ربط ، دريافت درخواست سرمايه گذاران خارجي به همراه ساير مدارك مورد نياز و هماهنگي با سازمان به منظور صدور مجوز سرمايه گذاران.
بپس از اخذ مجوز سرمايه گذاري خارجي :انجام هماهنگيهاي لازم در امور مربوط به سرمايه گذاريهاي خارجي در مراحل پس ازصدور مجوز سرمايه گذاري خارجي شامل ثبت شركت مشترك ، ثبت سفارش براي ورود ماشين آلات و تجهيزات ، امور مربوط به ورود و خروج سرمايه ، مسايل گمركي و مالياتي و غيره ، پيگيري اقدامات پس از صدور مجوز سرمايه گذاري خارجي از جمله مسايل اداري و ورود سرمايه هاي خارجي ، پيگيري مشكلات اداري متقاضيان سرمايه گذاري با ساير دستگاههاي اجرايي، ايجاد هماهنگي بين دستگاهها در جهت رفع مشكلات و موانع مربوط به سرمايه گذاري به منظور رفع مشكلات توسط استاندار و بهره گيري از حمايتهاي استاندار در جهت رفع مشكلات موجود .
جامور اجرايي و محتوايي :
شناسايي و گردآوري فرصتهاي سرمايه گذاري استان مطابق نمونه ارايه شده توسط سازمان ، تهيه كتابچه راهنماي سرمايه گذاري استان ، برگزاري كارگاههاي آموزشي به منظور آشنايي با موضوع سرمايه گذاري و روشهاي تأمين مالي بين المللي ، معرفي استان و توانمنديهاي اقتصادي آن با به كارگيري ابزارهاي تبليغاتي و اطلاع رساني ، حمايت و ترويج افكار و انديشه سرمايه گذاري در بين اقشار مختلف جامعه .