فهرست اعضای مركز خدمات  سرمایه گذاری خارجی مازندران شرح ذیل می‌باشد:
 

ردیف نام و نام خانوادگی نام دستگاه سمت شماره تماس

1

احمد حسین زادگان

استاندار مازندران

رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی

01133310231

2

سید اسماعیل هاشمی

اداره کل امور اقتصادی و دارایی مازندران

نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی

01133364030-1
3 مهرداد اکبری اداره کل امور اقتصادی و دارایی مازندران معاون اقتصادی 01133376950
4

سید محمد رضا یعصوبی

اداره کل امور اقتصادی و دارایی مازندران

رئیس گروه سرمایه گذاری

01133364495-7
5

آذرنوش اولادزاد عباس آبادی

اداره کل امور اقتصادی و دارایی مازندران

کارشناس مسئول سرمایه گذاری

01133364495-7
6

حامد جابانی

اداره کل امور اقتصادی و دارایی مازندران

کارشناس سرمایه گذاری

01133364495-7

8

راحیل اخوان فرد

اداره کل امور اقتصادی و دارایی مازندران

کارشناس سرمایه گذاری

01133364495-7
9 جهانگیر بائی لاشکی سازمان  صنعت ، معدن و تجارت رییس اداره طرح ها و سرمایه گذاری 011-33364142
10 حسین نگهدار سازمان جهاد کشاورزی مدیر توسعه بازرگانی 011-33364073
11 احسان محمدی اداره کل میراث فرهنگی  ، صنایع دستی و گردشگری مسوول تسهیلات و تامین منابع 011-33355845
12 سیدجلال الدین طاهری مدیریت امور اراضی - 011-33361333
13 فتح ا... غفاری اداره کل منابع طبیعی مازندران _ ساری رییس اداره جنگلداری 011-33347001-4
14 عبدالرضا سنگاری اداره کل منابع طبیعی مازندران _ نوشهر معاون حفاظت و اراضی 011-52326165
15 علی اکبر یداللهی اداره کل حفاظت محیط زیست  رییس اداره 011-33358813-5
16 رزم آرا ذاکری فر شرکت برق منطقه ای مجری طرح تولید پراکنده 011-33358813-5
17 اسلامی شرکت آب منطقه ای معاون 01133347801
18 قاسم بابایی شرکت گاز رییس خدمات فنی و مهندسی 011-33209283
19 صیادی اداره گذرنامه و اتباع خارجی فرماندهی انتظامی   011-2183146-8
20 علی ثباتی اداره کل راه و شهرسازی  مدیر شهرسازی 011-33360689
21 امید روشن اداره کل تعاون ،کارورفاه اجتماعی  - 011-33394871