1- حدود جغرافیایی

استان مازندران در شمال كشور جمهوري اسلامي ايران و با وسعتي معادل 23756.4 كيلومتر مربع حدود1.46 درصد از مساحت كشور را در بر داشته و هجدهمين استان از اين حيث در كشور محسوب مي گردد . درياي خزر درشمال ، استانهاي تهران و سمنان در جنوب و استانهاي گيلان و گلستان به ترتيب در غرب و شرق استان قرار دارند. همچنین مازندران دارای مرز مشترک آبی با برخی از کشورهای CIS می باشد .

شهرستان ساري با وسعتي برابر3248.4 كيلومتر مربع ( حدود 13.67 درصد مساحت استان ) وسيع ترين و شهرستان سیمرغ با وسعتي معادل 87.5 كيلومتر مربع 0.37 درصد مساحت استان ) كم وسعت ترين شهرستان استان محسوب مي گردد.

۲ -تعداد شهرها و بخش ها

مازندران بر اساس آخرين تقسيمات كشوري داراي 22شهرستان به نامهاي آمل ، بابل ، بابلسر ، بهشهر ، تنكابن ، جويبار ، چالوس ، رامسر ، ساري ، سوادكوه شمالی ،سوادکوه، سيمرغ، قائمشهر ، گلوگاه ، محمود آباد ، نكا ، نور ، نوشهر، فريدونكنار ، عباس آباد و مياندرود ،کلاردشت 58شهر ، 56 بخش ، 131 دهستان و 3625 آبادي می باشد. .

۳ -آب و هوا

آب و هواي مازندران ، معتدل و مرطوب ( معروف به معتدل خزري ) است . امتداد كوههاي البرز در
جنوب ، نزديكي به دريا و پوشش گياهي از دلايل اصلي تعديل آب و هواي اين منطقه است . با توجه به دما و بارش ، آب و هواي مازندران به سه نوع تقسيم مي شوند :
آب و هواي معتدل خزري : جلگه هاي غربي و مركزي استان تا كوهپايه هاي شمالي البرز و امتداد آن در نوار باريكی به سوي شرق كه از شمال به مسير اصلي گرگان رود محدود مي شود ، آب و هواي معتدل خزري دارد .
آب و هواي معتدل كوهستاني : با افزايش تدريجي ارتفاع اراضي جلگه اي به سوي ارتفاعات البرز و دوري از درياي خزر در نواري به ارتفاع ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ متر ، شرايط آب و هواي معتدل كوهستاني شكل مي گيرد به طوري كه زمستان سرد ، طولاني و يخ بندان دارد و تابستانها آب و هواي معتدل و كوتاه است .
آب و هواي سرد كوهستاني : در قله هاي كوهستانهاي مرتفع دامنه شمالي البرز در ارتفاع بيش از۳۰۰۰ متر ، دماي هوا بشدت پايين مي آيد و يخ بندان طولاني ايجاد مي شود و زمستانهايي سرد و طولاني و تابستانهايي كوتاه و خنك دارد .
4-ارتفاعات
از لحاظ طبيعي مازندران به سه قسمت اصلي كوهستاني در جنوب ، ميان بند در وسط و جلگه اي در شمال تقسيم مي شود . شيب ناهمواريهاي آن از غرب به شرق به موازات درياي خزر است . رشته كوه البرز با رودهاي كوچك و بزرگي كه درامتداد شمالي – جنوبي آن جريان دارند به سه منطقه غربي ، مركزي و شرقي تقسيم شده است .
منطقه غربي : شامل چين هاي موازي است كه از دره سفيد رود در غرب تا دره كرج و چالوس امتداد داشته و رشته كوه معروف آن تخت سليمان است .
منطقه مركزي : وسيع ترين قسمت كوهستاني البرز است از دره چالوس تا دربند و بابل در شرق امتداد دارد .
منطقه شرقي : از دره هاي دربند در غرب شروع شده و به سمت شرق امتداد مي يابد .