1-جمعيت
طبق آخرین برآوردهای انجام شده در مرکز آمار ایران، جمعیت استان در سال 1395، 3209 هزارنفر مي باشد که 4.05 درصد جمعیت کل کشور را تشکیل می دهد. همچنین از کل جمعیت استان تعداد 1897238نفر (معادل 57.8 درصد) در نقاط شهری و 1386337 نفر (معادل 42.2 درصد) در نقاط روستایی ساکن می باشند.
2- زبان- دين
اهالي مازندران به زبانهاي فارسي و گويش مازندراني تكلم مي كنند . گويش مازندراني كه بازمانده زبان ايرانيان قديم (پارسي ميانه ) است تقريبا در همه جاي استان متداول است . مازندراني ها خود را گيلك و زبان خود را گيلكي مي نامند . در این استان ۹۹.7 درصد جمعیت آن را مسلمانان شیعه تشکیل می دهند.
3- نيروي انساني و اشتغال
در سال 1395 بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار، 39.1 درصد جمعیت در سن کار استان فعال بوده ،نرخ بیکاری در میان این گروه جمعیتی 12.7 درصد، نرخ بیکاری مردان 6.6 درصد، زنان 30.4 درصد ،همچنین نرخ بیکاری کل در نقاط شهری و روستایی،به ترتیب 13.5 درصد و 7.8 درصد بوده است .
4- وضعيت باسوادي
در سال 1395 جمعيت شش ساله و بالاتر استان، 2912209 نفر باسواد (معادل 88.69 درصد) و مابقي بي سواد بوده است. نرخ باسوادي در مناطق شهري و روستایی به ترتيب 92.11 و 84 درصد بوده است.