طرح ها و فرصت های سرمایه گذاری

تولید انواع کمباین برداشت شالی و تراکتور چند منظوره خشکزاری و شالیزاری

طرح تولید انواع البسه بدون درز نانو

تولید آب معدنی

بسته بندی آبمعدنی طبیعی- تولید انواع دوغ-تولید انواع نوشابه-تولید انواع نوشسیدنیهای غیر الکلی

تولیدتوتون و تنباکو -زرین تجارت تابان خلیج فارس بهشهر

تولید نانو کربنات کلسیم رسوبی (npcc) – ساری

تولیدکپسول ژلاتینی روغن ماهی بابلسر

فرآوری و بسته بندی انواع آبزیان

ساخت توربین مولد برق

توليد طعم دهنده های طبیعی