- 1396/12/12

حسن خیرایانپور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مازندران در اولین روز نمایشگاه بین المللی بازرگانی ایران و کشورهای حاشیه دریای خزر

از غرفه ی مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی مازندران بازدید کرد