- 1397/05/09

سازمان توسعه تجارت ایران در راستای ماموریت سازمانی، تحقق اهداف صادراتی و ارج نهادن به تلاش فعالان خستگی ناپذیر عرصه صادرات غیرنفتی، در نظر دارد بنگاه های نمونه ملی صادراتی سال 1397 را انتخاب، معرفی و با حضور مقامات عالی رتبه کشور مورد تقدیر قرار دهد. لذا از کلیه صادرکنندگان محترم در سطح کشور دعوت بعمل می آید در صورت تمایل به شرکت در این رقابت ملی با مراجعه به سامانه انتخاب صادرکنندگان نمونه (نمونش) سازمان توسعه تجارت ایران به نشانیhttp:// nemoonesh.tpo.ir  از روزسه شنبه  مورخ 1397/05/02 لغایت پایان روز دوشنبه مورخ 1397/05/15ثبت نام نمایند.