- 1398/03/23

ابوالفضل کوده ئی مدیرکل دفتر روابط اقتصادی خارجی سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران با حضور  در همایش فرصت های تجاری و سرمایه گذاری مازندران در ساری  اظهار داشت: در دنیا برای جذب سرمایه های خارجی آژانس های جذب سرمایه گذار تشکیل یافته و برنامه ریزی برای تدوین نظام مشارکتی انجام شده است. در این راستا تعدادی از نهادهای بین المللی جهت برنامه ریزی، تشویق و سیاستگذاری فعالیت می کنند. لذا در ایران نیز تامین مالی از طریق سرمایه گذاری خارجی باید به دغدغه های اصلی دولت تبدیل شود. امنیت سرمایه گذاری و سوداوری دو مقوله مهم است که باید مورد توجه دولت قرار بگیرد.

 

وی خاطرنشان کرد: دولت به عنوان پل ارتباطی میان متقاضیان و صاحبان سرمایه گذاری و مسئول تهیه و تدوین فرصت ها در چارچوب استانداردهای بین المللی و تخصیص مشوق های سرمایه گذاری برای ترغیب متقاضیان سرمایه گذاری در ایران است.

مدیرکل دفتر روابط اقتصادی خارجی سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران با بیان اینکه مازندران بعنوان استان پیش رو در تدوین فرصتهای سرمایه گذاری است آن را بعنوان یک استان مستعد در جذب سرمایه گذاری محسوب می شود.