- 1398/07/15

سعادتفر، رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی  وهیات همراه عصر روز یکشنبه مورخ 1397/07/14 از شرکتهای پارس گیپس و کاغذ سازی امیر آباد بازدید کرد. در این بازدید خالقی معاون اداره کل و مسئول مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی مازندران و یعصوبی رئیس گروه سرمایه گذاری ایشان را همراهی کردند.