- 1400/3/31

مدیرکل اموراقتصادی و دارایی مازندران از ۳ پروژه سرمایه گذاری خارجی غرب استان مازندران بازدید نمود.

سید اسماعیل هاشمی،نائب رییس مرکز خدمات سرمایه گذاری و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران ،به اتفاق معاون اقتصادی و رییس گروه سرمایه گذاری خارجی به منظور بررسی مستقیم مسائل و مشکلات سرمایه گذاران خارجی به منطقه غرب استان مازندران سفر نمودند.
 نایب رییس مرکزخدمات سرمایه گذاری مازندران و هیات همراه از ۳ پروژه سرمایه گذاری خارجی صورت گرفته در استان مازندران در حوزه کشاورزی ، واحدهای گلخانه ای کاج های زینتی دلاور،شرکتهای  گلستان موج،گلستان راستین صدیقی بازدید نمودند وضمن مذاکره با آنان ازنزدیک با مشکلات و موانع فراروی سرمایه گذاران را مورد بررسی قرار داده و در راستای تحقق شعارسال ،به ارائه راهکارهای لازم جهت پیگیری و رفع موانع موجود پرداخت 
هاشمی، قابلیت های استان را درحوزه تولیدات کشاورزی ، امنیت غذایی ،صادرات ،اشتغال و کارآفرینی قابل توصیف دانست و گفت: با توسعه و حمایت از سرمایه گذاری در استان  به سمت افزایش درآمد، ایجاد اشتغال و ارزآوری برای کشور پیش می رویم .