- 1395/04/24

1- حدود جغرافیایی

 

استان مازندران در شمال كشور جمهوري اسلامي ايران و با وسعتي معادل ۲۳۷۵۶/۴  كيلومتر مربع حدود۱/۴۶ درصد از مساحت كشور را در بر داشته و هجدهمين استان از اين حيث در كشور محسوب مي گردد . درياي خزر درشمال ، استانهاي تهران و سمنان در جنوب و استانهاي گيلان و گلستان به ترتيب در غرب و شرق استان قرار دارند.

شهرستان ساري با وسعتي برابر4/3248 كيلومتر مربع ( حدود 67/13 درصد مساحت استان ) وسيع ترين و شهرستان سیمرغ با وسعتي معادل 5/87 كيلومتر مربع 37/0 درصد مساحت استان ) كم وسعت ترين شهرستان استان محسوب مي گردد.

 

۲- تعداد شهرها و بخش ها

مازندران بر اساس آخرين تقسيمات كشوري داراي 22شهرستان به نامهاي آمل ، بابل ، بابلسر ، بهشهر ، تنكابن ، جويبار ، چالوس ، رامسر ، ساري ، سوادكوه شمالی ،سوادکوه، سيمرغ، قائمشهر ، گلوگاه ، محمود آباد ، نكا ، نور ، نوشهر، فريدونكنار ، عباس آباد و مياندرود ،کلاردشت ۵۸شهر ، ۵6 بخش ، ۱31 دهستان و ۳۶25  آبادي می باشد. .

۳- آب و هوا

آب و هواي مازندران ، معتدل و مرطوب ( معروف به معتدل خزري ) است . امتداد كوههاي البرز در

جنوب ، نزديكي به دريا و پوشش گياهي از دلايل اصلي تعديل آب و هواي اين منطقه است . با توجه به دما و بارش ، آب و هواي مازندران به سه نوع تقسيم مي شوند :

آب و هواي معتدل خزري : جلگه هاي غربي و مركزي استان تا كوهپايه هاي شمالي البرز و امتداد آن در نوار باريكی به سوي شرق كه از شمال به مسير اصلي گرگان رود محدود مي شود ، آب و هواي معتدل خزري دارد .

آب و هواي معتدل كوهستاني : با افزايش تدريجي ارتفاع اراضي جلگه اي به سوي ارتفاعات البرز و دوري از درياي خزر در نواري به ارتفاع ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ متر ، شرايط آب و هواي معتدل كوهستاني شكل مي گيرد به طوري كه زمستان سرد ، طولاني و يخ بندان دارد و تابستانها آب و هواي معتدل و كوتاه است .

آب و هواي سرد كوهستاني : در قله هاي كوهستانهاي مرتفع دامنه شمالي البرز در ارتفاع بيش از۳۰۰۰ متر ، دماي هوا بشدت پايين مي آيد و يخ بندان طولاني ايجاد مي شود و زمستانهايي سرد و طولاني و تابستانهايي كوتاه و خنك دارد .

۴- ارتفاعات

از لحاظ طبيعي مازندران به سه قسمت اصلي كوهستاني در جنوب ، ميان بند در وسط و جلگه اي در شمال تقسيم مي شود . شيب ناهمواريهاي آن از غرب به شرق به موازات درياي خزر است . رشته كوه البرز با رودهاي كوچك و بزرگي كه درامتداد شمالي – جنوبي آن جريان دارند به سه منطقه غربي ، مركزي و شرقي تقسيم شده است .

منطقه غربي : شامل چين هاي موازي است كه از دره سفيد رود در غرب تا دره كرج و چالوس امتداد داشته و رشته كوه معروف آن تخت سليمان است .

منطقه مركزي : وسيع ترين قسمت كوهستاني البرز است از دره چالوس تا دربند و بابل در شرق امتداد دارد .

منطقه شرقي : از دره هاي دربند در غرب شروع شده و به سمت شرق امتداد مي يابد .