- 1395/12/01

اطلاع مي رساند، با توجه به راه اندازي سامانه جامع  تجارت  توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز از تمامي بازرگانان، توليد كنندگان، تجار و ساير افراد ذيربط مي بايست از تاريخ 1395/10/25، جهت اخذمجوزهاي ورود (ثبت سفارش) و تعيين منشاء ارز (اعم از بانكي و غير بانكي) از طريق سامانه مذكور اقدام نمايد.

ضمناً به منظور جمع آوري اطلاعات تكميلي راجع به سامانه جامع تجارت سايت www.ntsw.ir معرفي و جايگزين سايت قبلي مي گردد.