- 1396/02/09

ارائه توانمنديهاي اقتصادي و فرصتهاي سرمايه گذاري مازندران در زمينه توليد انرژي در نشست مشترك با سرمايه گذاراني از كشور جمهوري فدرال آلمان متقاضي سرمايه گذاري در زمينه اي نيرو گاه هاي مقياس كوچك در محل شركت برق منطقه اي مازندران برگزار شد.

در اين جلسه افضلي رئيس هيات مديره و مدير عامل شركت سهامي برق منطقه اي استان به بيان ظرفيتهاي مشترك سرمايه گذاري و سوابق همكاري اقتصادي في مابين دو كشور اشاره و از انجام سرمايه گذاري در پروژه هاي استان استقبال كردند. همچنين در اين نشست خالقي معاون اقتصادي اداره كل امور اقتصادي و دارايي و مسئول مركز خدمات سرمايه گذاري خارجي استان ضمن اشاره به فرصتهاي موجود در زمينه توليد انرژي در سطح استان به بيان مزايا و حمايتهاي قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي پرداخت.

ايشان آمادگي مركز خدمات را در كليه مراحل براي همكاري و ارائه خدمات به سرمايه گذاران خارجي اعلام كردند.

در ادمه يوفن ليپرت يكي از مديران شركت White Tec ضمن تشكر از برگزاري اين نشست به ارائه توضيحاتي پيرامون توان فني و مالي شركت براي اجراي پروژه هاي مورد نظر پرداخته و ابراز ايدواري كردند پس از دريافت داده هاي مورد نظر نسبت به اجراي پروژه در استان اقدام نمايند.