- 1396/08/30

هیات سرمایه گذاری خارجی فرانسوی متقاضی انجام سرمایه گذاری در زمینه ی تولیدات کشاورزی و صنایع وابسته آن در استان روز یکشنبه 1396/08/26 وارد مازندران شدند.