- 1396/08/30

با هماهنگی های به عمل آمده توسط مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی مازندران هیات سرمایه گذاری فرانسوی در تاریخ 1396/08/29 جهت آشنایی با مزیتها و توانمندیهای سرمایه گذاری استان در حوزه های مرتبط  ازشرکت دشت ناز ساری و منطقه ی ویژه ی اقتصادی بندر امیر آباد دیدن کرد.