بازدید نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی استان از پروژه سرمایه گذاری خارجی شرکت ام جی آی کوتیر ایلیا
تاریخ انتشار خبر: 1401/2/25
سید اسماعیل هاشمی مدیر کل و نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی استان به اتفاق رئیس گروه سرمایه گذاری خارجی اداره کل از پروژه سرمایه گذاری خارجی شرکت ام جی آی کوتیر ایلیا بازدید کرد و به بررسی مشکلات مالیاتی و وصول مطالبات شرکت پرداخت.