مصوبه هیات وزیران در خصوص اعطای اقامت ۵ ساله به اتباع خارجی در قبال سرمایه گذاری
تاریخ انتشار خبر:
وزارت کشور موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه برای اتباع خارجی که حداقل 250 هزار دلار یا معادل آن به ارزهای دیگر در بانکها و موسسات اعتباری سپرده گذاری بلند مدت یا به همان میزان در ایران سرمایه گذار ی کنند پس از تائید وزارت امور اقتصادی و دارایی مجوز اقامت پنج ساله صادر کند.